Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Θερμοπρόσοψη ισόγειας κατοικίας στην Μεσοποταμία Φθιώτιδας

παραλαβή κατοικίας

τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών
& βυσμάτων αγκύρωσης

τοποθέτηση πλεγμάτων &
βασικού επιχρίσματος

τελικό επίχρισμα
βαφή με σιλικονούχα χρώματα